دانلود کتاب “سیر حکمت در اروپا”

کتاب “سیر حکمت در اروپا” اثری بسیار ارزشمند و البته قدیمی از محمدعلی فروغی می‌باشد. این کتاب که به تاریخ حکمت در اروپا از دوران باستان تا قرن هفدهم میلادی پرداخته، در سال ۱۳۴۴ خورشیدی به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب قدیمی سیر حکمت در اروپا

کتاب سیر حکمت در اروپا، مشتمل بر سه جلد است. جلد نخست این کتاب در ابتدا به حکمای پیش از عصر سقراط در یونان باستان پرداخته. سپس در فصل دوم، فلسفه سقراط، افلاطون و ارسطو را مورد بحث قرار داده و در فصول بعدی، حکمت و فلسفه در دوران امپراطوری روم باستان مورد تحلیل قرار گرفته است. این روند تا قرون وسطی دنبال شده و در این‌جا، کتاب نخست به پایان می‌رسد.

جلد دوم این کتاب ارزشمد، دربردارنده فلسفه در اروپا در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی است. فصل نخست از این جلد به حکمای متاخر در فرانسه پرداخته است. در فصل دوم منحصرا شرح فلسفه و اندیشه‌های اسپینوزا مورد بحث قرار گرفته و در فصل سوم با لایب‌نیتس آشنا خواهیم شد. سه فصل بعدی را نویسنده به فلاسفه انگلیسی اختصاص داده است. در فصل هفتم اما که آخرین فصل از این جلد می‌باشد، ما با فلسفه کانت آشنا خواهیم شد.

جلد سوم از این کتاب مهند و مهم، با سیر فلسفه و حکمت در آلمان آغاز می‌شود. سپس در دو فصل بعدی حکمای فرانسه و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی مورد بحث قرار گرفته و پس از آن حکمای فرانسه را نویسنده مورد تحلیل قرار داده است. این جلد تا پایان قرن نوزدهم، فلسفه در اروپا را دنبال می‌کند.

دانلود کتاب نایاب سیر حکمت در اروپا (PDF)

دانلود کتاب سیر حکمت در اروپا را به همه دانش‌پژوهان و محققان و دانشجویان رشته فلسفه و به ویژه افراد علاقمند به گرایش فلسفه غرب، پیشنهاد می‌کنیم. کتاب حاضر را کاربران ارزشمند کافه‌کتاب، تهیه کرده و در این سایت بارگزاری نموده‌اند.

دانلود کتاب “سیر حکمت در اروپا”

شناسنامه کتاب

نام کتاب: سیر حکمت در اروپا
نویسنده: محمدعلی فروغی
سال چاپ: ۱۳۴۴ خورشیدی
زبان کتاب: پارسی
فرمت کتاب: PDF
حجم فایل کتاب: حدود ۱۹ مگابایت
تعداد صفخات: ۸۴۹ برگ‌الکترونیکی

Introducing the old book History of Philosophy in Europe

The book “The Philosophy in Europe” consists of three volumes. The first volume of this book deals with pre-Socratic sages in ancient Greece. Then, in the second chapter, the philosophy of Socrates, Plato and Aristotle is discussed, and in the following chapters, wisdom and philosophy during the ancient Roman Empire are analyzed. This process was followed until the Middle Ages and here, the first book ends.

The second volume of this valuable book contains philosophy in Europe in the 17th and 18th centuries. The first chapter of this volume deals with late scholars in France. In the second chapter, only the description of Spinoza’s philosophy and thoughts will be discussed, and in the third chapter, we will get to know Leibniz. The author has devoted the next three chapters to English philosophers. In the seventh chapter, which is the last chapter of this volume, we will get to know Kant’s philosophy.

The third volume of this important and important book begins with the history of philosophy and wisdom in Germany. Then, in the next two chapters, French and English sages in the 19th century are discussed, and after that, the author analyzes the French sages. This volume follows philosophy in Europe until the end of the 19th century.

Présentation du livre ancien Histoire de la philosophie en Europe

Le livre “La Philosophie en Europe” se compose de trois volumes. Le premier volume de ce livre traite des sages présocratiques de la Grèce antique. Ensuite, dans le deuxième chapitre, la philosophie de Socrate, Platon et Aristote est discutée, et dans les chapitres suivants, la sagesse et la philosophie de l’ancien Empire romain sont analysées. Ce processus a été suivi jusqu’au Moyen Âge et ici, le premier livre se termine.

Le deuxième volume de ce livre précieux contient la philosophie en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le premier chapitre de ce volume traite des derniers savants en France. Dans le deuxième chapitre, seule la description de la philosophie et des pensées de Spinoza sera abordée, et dans le troisième chapitre, nous ferons connaissance avec Leibniz. L’auteur a consacré les trois chapitres suivants aux philosophes anglais. Dans le septième chapitre, qui est le dernier chapitre de ce volume, nous ferons connaissance avec la philosophie de Kant.

Le troisième volume de ce livre important et important commence par l’histoire de la philosophie et de la sagesse en Allemagne. Puis, dans les deux chapitres suivants, les sages français et anglais du XIXe siècle sont abordés, et après cela, l’auteur analyse les sages français. Ce volume suit la philosophie en Europe jusqu’à la fin du XIXe siècle.


  1. Hussain Bakhshi:

    می‌خواهم کتاب های سودمند را دانلود نمایم

Copyright © 2012 ~ 2024  |  Design By: Book Cafe

دانلود همه کتاب‌ها
   هزاران کتاب در گوشی شما ⇐

نوروز آریایی، پیروز باد 

6 فروردین
🌟 «زادروز زرتشت»، فرخنده باد 🌟

🍀 سیزده بدر، سبز باد 🍀

3 اردیبهشت
🔥 «گلستان‌جشن» فرخنده باد
🔥
(جشن اردیبهشت‌گان)

6 خرداد
🌾 «جشن خردادگان»، خجسته باد
🌾

6 تیرماه
🌸 «جشن نیلوفر»، شاد باد 🌸
بزرگداشت کشاورزی و باغ‌بانی در ایران باستان

13 تیرماه
🏹 «جشن تیرگان»، فرخنده باد
🏹
روز بزرگداشت باران، ایزد باران (تیر) و گرامی‌داشت آرش کمانگیر

7 مرداد
🍃
«جشن اَمُردادگان»، شاد باد
🌿

4 شهریور
🔥 «آذر جشن»، خجسته باد 🔥
شهریورگان، روز پدر در ایران باستان

16 مهرماه
🍁 «جشن مهرگان»، فرخنده باد
🍁
گرامی‌داشت ایزد مهر، و روز پیروزی فریدون و کاوه آهنگر بر ضحاک ماردوش

✹ فرخنده باد 7 آبان ✹
👑 روز کوروش بزرگ 👑

10 آبان‌ماه
💧 «جشن آبان‌گان»، فرخنده باد
💧
گرامی‌داشت ایزدبانو آناهیتا، نگهبان و نگهدار آب‌ها

🍉 شب چله، فرخنده باد 🍉

9 آذرماه
🔥 جشن آذرگان، فروزان باد
🔥
بزرگداشت ایزد آذر، نگهبان و نگهدار آتش‌ها

1 دی‌ماه
🌞 «جشن خُرّم‌روز»، خجسته باد 🌞
گرامی‌داشت اهورامزدا

2 بهمن
🐏 جشن بهمن‌گان، فرخنده باد 🐏

10 بهمن
🔥 جشن سده، فروزان باد 🔥

5 اسفند
♡ جشن اسفندگان، شاد باد ♡
سپندارمذگان، روز بزرگداشت عشق و گرامی‌داشت بانوان

🔥 جشن چهارشنبه‌سوری، فروزان باد 🔥

نوروز ایرانی، پیروز باد

19 فروردین
🌼 جشن فروردین‌گان، گرامی باد 🌼
یادبود فَروَهَر و روانِ درگذشتگان